Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 05:11

Karta obstarávania #35035
Defibrilátory vyššej a strednej triedy

Informácie

ID zákazky
35035
Názov predmetu
Defibrilátory vyššej a strednej triedy
Číslo spisu
35035
Číslo z vestníka VO
48998 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
178 875,00 EUR
Hlavný CPV
33182100-0 - Defribrilátory
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka defibrilátorov na použitie pri zabezpečovaní prevencie, diagnostiky
a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka sprievodnej dokumentácie, doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, odskúšanie a spustenie do prevádzky, poučenia a zaškolenia obsluhy
v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov.
Dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, spĺňajúci minimálne technicko-medicínske a funkčné požiadavky, schválený na dovoz a použite v Slovenskej republike, resp. v rámci EÚ, vyhovujúci platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky. Obstarávanie zdravotníckej techniky je realizované v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti
so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Za nový, nerepasovaný a nepoužívaný tovar sa považuje tovar vyrobený najskôr v roku 2021 v originálnom nepoškodenom obale.
Predmet zákazky je rozdelený na časti:
časť 1: Defibrilátory vyššej triedy (5 ks)
časť 2: Defibrilátory strednej triedy (15 ks)
Obstarávanie zdravotníckej techniky je realizované v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.12.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.12.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Juraj Breza
juraj.breza@unb.sk
+421 248234822

Dokumenty

Defibrilátory vyššej triedy

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
48 125,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182100-0 - Defribrilátory
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Defibrilátory strednej triedy

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
130 750,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33182100-0 - Defribrilátory
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy