Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 21:25

Karta obstarávania #6164/2019-260
Zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z EPZF a EPFRV na finančné roky 2020-2021

Informácie

ID zákazky
3570
Názov predmetu
Zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z EPZF a EPFRV na finančné roky 2020-2021
Číslo spisu
6164/2019-260
Číslo z vestníka EU
2019/S 089-213400
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 626 000,00 EUR
Hlavný CPV
79212000-3 - Audítorské služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“) v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj „CO“) pre finančné roky 2020 – 2021.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.06.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty