Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 15:01

Karta obstarávania #FNsP FDR/RVO/2645/2022
Plazmový sterilizátor s príslušenstvom v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb

Informácie

ID zákazky
35795
Názov predmetu
Plazmový sterilizátor s príslušenstvom v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb
Číslo spisu
FNsP FDR/RVO/2645/2022
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 269/2022 - 21.12.2022; 50724 - MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 245-707193
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
220 000,00 EUR
Hlavný CPV
33191100-6 - Sterilizátory
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
50400000-9 - Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je: Plazmový sterilizátor s príslušenstvom v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb pre potreby Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.01.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Varmuzeková
zvarmuzekova@nspbb.sk
+420 484413886

Dokumenty