Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 05:29

Karta obstarávania #SE-VO1-2023/003332
Protichemický ochranný oblek typ 1a ET

Informácie

ID zákazky
36588
Názov predmetu
Protichemický ochranný oblek typ 1a ET
Číslo spisu
SE-VO1-2023/003332
Číslo z vestníka VO
26/2023 - 06.02.2023 - 4986 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 025-072299
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
167 022,30 EUR
Hlavný CPV
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že sa jedná o jeden celok plnenia
s rovnakým druhom predmetu zákazky, a to Protichemický ochranný oblek typ 1a ET. Tovar ako celok musí byť vyrobený ako jeden kus; kukla, obuv (čižmy) a rukavice musia byť pevne spojené s ochranným oblekom, preto rozdelenie by nebolo logické z pohľadu hospodárnosti.

Plnenie predmetu zákazky, ktorým je dodanie identického druhu tovaru je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku. Pokiaľ sa zadáva určité vecné a čo do účelu využitia ucelené plnenie, potom je verejný obstarávateľ oprávnený také plnenie zadávať v rámci jednej verejnej zákazky.

Predmetný tovar je poskytovaný rovnakým okruhom potenciálnych uchádzačov, a to najmä vzhľadom na rozsah a špecifickosť zákazky, miesto plnenia a typ zákazníka. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu.
Na relevantnom trhu sú hospodárske subjekty, ktoré sú schopné a oprávnené plniť predmet zákazky a predložiť ponuku.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Ochranný oblek je určený pre ochranu povrchu tela užívateľa, ako jeho osobný ochranný prostriedok, pri vstupe do prostredia kontaminovaného nebezpečnou látkou neznámeho pôvodu, vyhovujúcim podmienkam EN 943-2:2019 a tiež nižšie uvedených technických noriem. Spoločne s autonómnym dýchacím prístrojom musí zabezpečiť úplnú izoláciu užívateľa od okolitého kontaminovaného prostredia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
31.03.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Alexander Starčevič
alexander.starcevic@minv.sk
+421 250944574

Dokumenty