Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 18:47

Karta zákazky #MAR 6/2021-020
Vypracovanie PD na ohlásenie udržiavacích prác: „Oprava ŽB stropu dielne v Krematóriu"

Informácie

ID zákazky
37399
Názov predmetu
Vypracovanie PD na ohlásenie udržiavacích prác: „Oprava ŽB stropu dielne v Krematóriu"
Číslo spisu
MAR 6/2021-020
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 850,00 EUR
Hlavný CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
71300000-1 - Inžinierske služby
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
71322000-1 - Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
71322100-2 - Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
71330000-0 - Rôzne inžinierske služby
71336000-2 - Inžinierske podporné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) predmetnej akcie s návrhom stavebno-technického riešenia a statického posudku ŽB konštrukcie stropu dielne v Krematóriu odborne spôsobilými osobami (z dôvodu zatečeného stropu, prasknutého zasklenia okennej konštrukcie, poškodenej a opadanej omietky) a to v rozsahu:
• vypracovanie stavebno-technického návrhu stavebnej časti, v ktorom bude popísaný súčasný stav a
návrh riešenia na opravu ŽB stropu, vrátane nadokenného prekladu a poškodených vrstiev strešného
plášťa; návrh sanácie poškodenej existujúcej omietky ŽB stropnej konštrukcie, určenie príčiny
zatekania, posúdenie stavu poškodených výplňových konštrukcií (zasklenné konštrukcie – okná, dvere);
• vyhotovenie fotodokumentácie existujúceho stavu;
• vypracovanie statického posudku: posúdenie existujúceho ŽB stropu, vrátane nadokenného
prekladu, v prípade potreby návrh technického riešenia opravy ŽB stropu;
výkaz navrhovaných materiálov (oceľ, betón);
• predbežné odsúhlasenie navrhovaného riešenia PD stavebnej časti a statiky s Krajským pamiatkovým
úradom v BA (p. Dimunová Petra Ing. arch.) a zapracovanie ich pripomienok/ požiadaviek do PD;
• vyhotovenie výkazu, výmeru + predpokladaných nákladov stavby;
• zaslanie PD na odsúhlasenie zástupcovi investora pred jej odovzdaním.

Podrobný rozpis/rozsah prác – viď prílohu č. 3.
PD (stupeň PS) bude slúžiť ako podklad na ohlásenie udržiavacích prác/ stavebné povolenie.
Počet vyhotovení : 6 kópií + 1 elektronická verzia (odovzdanie na USB nosiči)

I. kategória – vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby v rozsahu 97 hodín.

Dodanie: do 28.02.2023

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.02.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty