Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.04.2024 19:52

Karta obstarávania #MAGS OVO 47578/2023
Kúpa automatických stojanov so závorami za účelom vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a parkovacích automatov určených na úhradu parkovného za dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Informácie

ID zákazky
37781
Názov predmetu
Kúpa automatických stojanov so závorami za účelom vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a parkovacích automatov určených na úhradu parkovného za dočasné parkovanie motorových vozidiel.
Číslo spisu
MAGS OVO 47578/2023
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 46/2023 - 02.03.2023 číslo 9463 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 043-125723
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
562 000,00 EUR
Hlavný CPV
34926000-4 - Vybavenie na riadenie parkovísk
Doplňujúci CPV
30144200-2 - Stroje na vydávanie lístkov
38730000-1 - Parkovacie hodiny
51214000-5 - Služby na inštalovanie zariadenia parkovacích hodín
50316000-3 - Opravy a údržba strojov na vydávanie lístkov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zo strany verejného obstarávateľa by sa zákazka pri rozdelení na časti stala nákladnejšou a komplikovanejšou vo vzťahu ku koordinácii jednotlivých dodávateľov s rizikom ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Najmä s ohľadom na charakter predmetu zákazky by bolo delenie tejto zákazky neúčelné, nehospodárne a objektívne aj veľmi ťažko realizovateľné, bola by narušená vzájomná kompatibilita celej zákazky preto sa verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní rozhodol nerozdeliť predmetnú zákazku na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmet zákazky tvorí kúpa a dodanie 10 ks parkovacích zariadení bezlístkového parkovacieho systému, vrátane:
- dopravy, montáže, inštalácie, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky,
- poskytovania záručného servisu a technickej podpory dodaného diela.

Každým 1 (jedným) ks parkovacích zariadení sa rozumie jeden set parkovacích zariadení, ktorý obsahuje: 1 ks automatický vjazdový stojan so závorou, 1 ks automatický výjazdový stojan so závorou; určených pre vjazd a výjazd motorových vozidiel a 1 ks parkovací automat určený na úhradu parkovného za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa stanovených parametrov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejné obstarávanie sa uskutočňuje ako príležitostné spoločné obstarávanie v zmysle § 16 zákona o verejnom obstarávaní. Hlavné mesto SR Bratislava ako verejný obstarávateľ riadi dané verejné obstarávanie a koná na účet verejného obstarávateľa Mestský parkovací systém, spol. s r.o., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 738 880.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.04.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Andrej Záhorec
andrej.zahorec@bratislava.sk
+421 259356511

Dokumenty