Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 11:08

Karta obstarávania #UNLP-2023-36-NZ
Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.

Informácie

ID zákazky
38403
Názov predmetu
Prístrojové vybavenie endoskopického centra I.
Číslo spisu
UNLP-2023-36-NZ
Číslo z vestníka VO
č.58/2023 zo dňa 20.03.2023- pod č.11813-MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 055-163645 zo dňa 17.03.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
432 718,33 EUR
Hlavný CPV
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
Doplňujúci CPV
33124100-6 - Diagnostické prístroje
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je endoskopické prístrojové vybavenie pre novozriaďované endoskopické centrum, ktoré bude slúžiť na komplexnú diagnostiku a terapeutickú gastrointestenálnu endoskopiu pacientom v rámci východoslovenského kraja. Na pracovisku sa v súčasnosti vykonávajú zákroky: ERCP zákroky, cholangioskopie, enteroskopie. V rámci novozriadeného pracoviska obstaraním prístrojovej techniky je v pláne rozšíriť zákroky o diagnostické a terapeutické EUS zákroky, podľa potreby aj pod RTG kontrolou, v tesnej spojitosti s ERCP výkonmi (tzv. EUS-ERCP koncept). Pre vykonávanie vyššie uvedených zákrokov je nutné zákazku obstarávať ako celok a to endoskopickú zostavu s 2 videoduodenoskopmi, lineárny EUS gastroskop vybavený ultrazvukovou lineárnou sondou, ktorý sa zapája do požadovaného USG prístroja a zároveň je zapojený do požadovanej gastroenterologickej veže najvyššej kvality z dôvodu zabezpečenia kompatibility prístrojov. Pri tomto druhu endoskopickej techniky neexistujú adaptéry pre rôzne systémy, preto verejný obstarávateľ zákazku nedelí na časti a požaduje od uchádzačov ponúknuť ním navrhovaný systém, v ktorom všetky zložky navzájom spolupracujú, komunikujú a teda sú kompatibilné – endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopmi, lineárny EUS gastroskop, USG prístroj umožňujúci použitie lineárneho EUS gastroskopu a abdominálnych sond a endoskopickú zostavu najvyššej kvality.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia endoskopického centra a to, endoskopickej zostavy najvyššej kvality s príslušenstvom, lineárny EUS gastroskopu, USG prístroja ku EUS gastroskopu s príslušenstvom a endoskopickej zostavy s 2 videoduodenoskopmi pre ERCP. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky resp. Európskej únie. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky potrebnej pre riadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu, poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na ponúkané endoskopické prístrojové vybavenie počas záruky.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.04.2023 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
24.04.2023 11:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
frantiska.sovariova@unlp.sk
+421 556153153
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty