Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 11:51

Karta obstarávania #9/2023
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bra

Informácie

ID zákazky
41534
Názov predmetu
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bra
Číslo spisu
9/2023
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Iný typ zmluvy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Postupy a úkony vyhlasovateľa Obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj ako „OVS“) a uchádzača neupravené v týchto Súťažných podmienkach (ďalej aj ako „SP“) a vo vyhlásení OVS sa budú riadiť výlučne podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky OVS uvedené vo vyhlásení OVS a v týchto Súťažných podmienkach.
Je potrebné, aby si uchádzač dôkladne preštudoval Súťažné podmienky a dodržal všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto Súťažných podmienkach.
Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhlásení OVS a v týchto Súťažných podmienkach a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok účasti alebo návrhu nájomnej zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Dokumenty