Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 23:42

Karta obstarávania #UVZ 2023
Služby podpory, prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného systému úradov verejného zdravotníctva

Informácie

ID zákazky
44779
Názov predmetu
Služby podpory, prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného systému úradov verejného zdravotníctva
Číslo spisu
UVZ 2023
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 170/2023 - 30.08.2023 pod zn. 29469 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 165-520208
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 243 350,00 EUR
Hlavný CPV
72222300-0 - Služby informačných technológií
Doplňujúci CPV
72212100-0 - Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
72261000-2 - Softvérové podporné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom na charakter predmetu zákazky, verejný obstarávateľ rozhodol o nerozdelení predmetu zákazky na časti. Jednotlivé logické celky predmetu zákazky na seba logicky nadväzujú, pričom poskytovanie služby viacerými poskytovateľmi by malo negatívny vplyv na komplexnosť služby, pričom by služba poskytnutá viacerými poskytovateľmi ohrozila samotnú funkcionalitu systému a jeho prevádzku, čím by samotná služby stratila pre verejného obstarávateľa účel. Verejný obstarávateľ takisto poukazuje na skutočnosť, že poskytovanie služby viacerými dodávateľmi by malo negatívny dopad na personálne, finančné a odborné kapacity verejného obstarávateľa, keďže verejný obstarávateľ by musel pre koordináciu viacerých dodávateľov vyčleniť kvalifikované personálne kapacity pre manažment tejto dodávky služieb.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečovanie služieb podpory, prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného systému úradov verejného zdravotníctva.
Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.12.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Trnavská cesta 166/52
Bratislava - mestská časť Ružinov
82645, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Cholasta
uvz@process-management.sk
+421 908553819

Dokumenty