Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 13:18

Karta zákazky #ID 669
Nákup a dodanie kancelárskej techniky

Informácie

ID zákazky
4653
Názov predmetu
Nákup a dodanie kancelárskej techniky
Číslo spisu
ID 669
Číslo z vestníka VO
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 225-514197
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 880,00 EUR
Hlavný CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
Doplňujúci CPV
30213000-5 - Osobné počítače
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače
30237410-6 - Počítačová myš
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie kancelárskej techniky a všetky s tým súvisiace práce pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce spojené s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., Námestie SNP 14585/1, 974 01 Banská Bystrica.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Verejný obstarávateľ si v priebehu platnosti kúpnej zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na dodanie ďalších kusov výpočtovej techniky za rovnako stanovených podmienok v lehote 2 mesiacov odo dňa účinnosti uzavretej kúpnej zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.08.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Adresa
Námestie SNP 14585/1 14585/1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty