Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:37

Karta obstarávania #PP-2023-013
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 4

Informácie

ID zákazky
47604
Názov predmetu
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 4
Číslo spisu
PP-2023-013
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Iný typ zmluvy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, predmetom ktorej bude umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 4.
Prístavná poloha OPBA 4 – ľavý breh r.km 1870,079 – 1870,026; dĺžka prístavnej polohy: 53 m.
Primárny účel prístavnej polohy: je primárne určená pre vyviazanie plávajúceho zariadenia, na ktorom sa poskytujú služby alebo vykonávajú činnosti, ktoré nie sú v rozpore s Prístavným poriadkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Pri vodostave 300 cm (vodomerná stanica Bratislava) je plavebná hĺbka približne 2,5 m.
Účel užívania prístavnej polohy: státie plávajúceho zariadenia.
Inžinierske siete: áno – elektrina, voda, plyn; inžinierske siete vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom OVS.
Bitvy, lôžka na vzpery, lôžka na mostík: áno; vyväzovacie prvky vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom OVS.
Vyhlasovateľ nie je vlastníkom inžinierskych sietí a vyväzovacích prvkov a nezabezpečuje prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom na prístavnej polohe, prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom musí byť zabezpečený Užívateľom rokovaním s treťou stranou na jeho vlastné náklady.

Priľahlé pozemky:
k.ú. Staré Mesto (0804096), obec Bratislava-Staré Mesto, parcela registra “C” KN parc. č. 22371/5, vlastník Slovenská republika, správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.
k.ú. Staré Mesto (0804096), obec Bratislava-Staré Mesto, parcela registra “C” KN parc. č. 22372/14, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava.
Ťarchy: Na ľavom brehu Dunaja je ochranné pásmo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o vnútrozemskej plavbe 5 m od brehovej čiary.
Výsledkom OVS bude uzatvorenie ZoBZ, ktorej znenie spolu s jej prílohami tvorí prílohu č. 3 týchto Súťažných podmienok, a na dodržaní znenia ktorej, vyhlasovateľ trvá. Vyhlasovateľ upozorňuje, že v obsahu ZoBZ a jej prílohách sú vyznačené alternatívy, ktoré sa uplatnia podľa podmienok uvedených vo vysvetlivkách obsiahnutých v príslušných poznámkach pod čiarou.


Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podmienkach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.10.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Dokumenty