Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.04.2024 18:51

Karta zákazky #SE-VO2-2022/004112-008
Akumulátory 1/2023

Informácie

ID zákazky
48356
Názov predmetu
Akumulátory 1/2023
Číslo spisu
SE-VO2-2022/004112-008
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
18 000,00 EUR
Hlavný CPV
31431000-6 - Olovené akumulátory
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup akumulátorov na zabezpečenie plnenia úloh na úseku ochrany objektov MV SR. Predmet zákazky je potrebné obstarať pre účely zabezpečenia nepretržitej 24 hodinovej prevádzky systémov nástrahovej a zabezpečovacej techniky objektov MV SR v zmysle N MV SR č. 133/2013 o zásadách ochrany objektov a N MV SR č. 8/2010 o používaní prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky. Akumulátory sú pomocným zdrojom energie, ktorý zaisťuje funkčnosť zariadenia pri vypadnutí elektrickej energie.

S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania,
- odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods.1) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.11.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.11.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Somorovská
veronika.somorovska@minv.sk
+421 250944529

Dokumenty