Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.02.2024 10:32

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/004836
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU LIETADIEL na rok 2024

Informácie

ID zákazky
48484
Názov predmetu
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU LIETADIEL na rok 2024
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004836
Číslo z vestníka EU
2023/S 209-660848
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
548 750,00 EUR
Hlavný CPV
66516200-2 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov:

• požadovaná služba (poistenie) sa nerozdeľuje, nakoľko ide o jeden ucelený komplex služieb, ktoré sa na hospodárskom trhu bežne poskytujú spôsobom ako vyžaduje verejný obstarávateľ,
• rozdelenie týchto činností by bolo nie len nelogické, ale aj neefektívne pre verejného obstarávateľa z hľadiska zabezpečovania požadovaných činností, ich sledovania, vykazovania,
• nerozdelenie predmetu zákazky vzhľadom na charakter predmetu zákazky v tomto konkrétnom prípade je v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti nediskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), vrátane poskytovania súvisiacich služieb, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a leteckých prevádzkovateľov v znení Nariadenia komisie (EU) č. 285/2010 zo 6. apríla 2010, na obdobie od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024, pričom poistným obdobím je jeden kalendárny rok od 01. 01. 2024 do 31. 12.2024, pri ktorých má poistník povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa ust. § 13 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov (ďalej len „letecký zákon“.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.11.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Varga
milan.varga2@minv.sk
+421 250944569

Dokumenty