Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.02.2024 10:18

Karta obstarávania #1180/2023/ODDVO
Združená dodávka elektriny

Informácie

ID zákazky
48520
Názov predmetu
Združená dodávka elektriny
Číslo spisu
1180/2023/ODDVO
Číslo z vestníka VO
34537 - MST zo dňa 24.10.2023
Číslo z vestníka EU
643185-2023 zo dňa 23.10.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
5 091 346,590 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku od odberných miest. Z dôvodu potreby zabezpečenia komplexnej služby, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti negatívne neovplyvňuje hospodársku súťaž vzhľadom k tomu, že položky predmetu zákazky sú bežné a voľne dostupné na trhu a na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré sú schopné dodať celý predmet zákazky ako celok.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je združená dodávka elektriny (elektrickej energie) pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK vrátane zabezpečenia distribúcie a prenosu na všetkých odberných miestach na dva roky, s účinnosťou zmluvy najskôr od 01.01.2024 od 00:00 hod. do 31.12.2025 do 24:00 hod. Predpokladaný celkový odber elektrickej energie za jeden rok je 8 453, 17 MWh, spolu za dva roky je to 16 906,35 MWh.

Predpokladané odbery v členení podľa jednotlivých odberných miest sú uvedené v Prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy o združenej dodávke elektriny (ďalej len „zmluvy“), t.j. Zoznam jednotlivých odberných miest SP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ s cieľom spracovať opis predmetu zákazky jasne, zrozumiteľne a úplne a súčasne zohľadňujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti zrealizoval prípravné trhové konzultácie (ďalej aj "PTK"). Dokumentácia súvisiaca s PTK je zverejnená na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45869/summary

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.11.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Dominika Cvečková
dominika.cveckova@bbsk.sk
+421 0948292782

Dokumenty