Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 14:13

Karta DNS #11334/2023/ODDVO
Zabezpečenie dodávky potravín

Informácie

ID zákazky
48850
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky potravín
Číslo spisu
11334/2023/ODDVO
Číslo z vestníka VO
36722 - MUT Vestník č. 223/2023 - 14.11.2023
Číslo z vestníka EU
687948-2023 zo dňa 13.11.2023
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
30 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
03200000-3 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15511000-3 - Mlieko
15550000-8 - Mliečne výrobky rôznych druhov
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
03142500-3 - Vajcia
15812200-5 - Torty/zákusky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ ako centrálna obstarávacia organizácia zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len ako "DNS"), ktorý bude slúžiť na vyhlasovanie jednotlivých zákaziek na zabezpečenie dodávok potravín pre svoje organizácie.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrický samosprávny kraj, IČO: 37828100, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich aktuálnych potrieb ako aj zníženie administratívnej záťaže jednotlivých organizácií, efektívne verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami a princípmi ZVO.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme v rôznom rozsahu podľa vyššie uvedených CPV kódov a ich podkategórií.

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlasovať výzvy pre jednotlivé organizácie samostatne, ale aj v logických celkoch (v rámci jednotlivých okresov na území BBSK).

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
12.12.2023 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
12.12.2023 12:30:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty