Stav: Zrušená

Serverový čas: 18.01.2020 18:28

Karta obstarávania #BBRSC/023/2019
Oleje (motorové, prevodové, hydraulické), plastické mazivá, prevádzkové kvapaliny

Informácie

ID zákazky
4905
Názov predmetu
Oleje (motorové, prevodové, hydraulické), plastické mazivá, prevádzkové kvapaliny
Číslo spisu VO
BBRSC/023/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
09211100-2 - Motorové oleje
Doplňujúci CPV
09211400-5 - Prevodové oleje
09211610-0 - Oleje na použitie na hydraulické účely
24951311-8 - Prípravky proti zamŕzaniu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Dodanie nového tovaru – olejov (motorových, prevodových, hydraulických), plastových mazív, prevádzkových kvapalín s dovozom, ktorý musí spĺňať rozsah, parametre a normy podľa prílohy č. 3 Výzvy – Špecifikácia, v čiastkových dodávkach s dopravou a vyložením na miesta určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávania. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Rámcovej kúpnej zmluvy (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy) a v Rámcovej zmluve (Príloha č. 2 tejto Výzvy).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2019 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.09.2019 14:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty