Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.06.2024 06:57

Karta obstarávania #S22676-2023-OZZ
Nástroj na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie

Informácie

ID zákazky
49834
Názov predmetu
Nástroj na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie
Číslo spisu
S22676-2023-OZZ
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
995 706,71 EUR
Hlavný CPV
48180000-3 - Softvérový balík pre zdravotníctvo
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečiť softvérové vybavenie podporujúce automatizované kontúrovanie
orgánov v rámci procesu plánovania rádioterapie, a to tak, aby toto vybavenie bolo dostupné pre
všetkých poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len PÚZS), ktorí v rámci Slovenska
poskytujú radiačnú terapiu (ďalej len ako RT) onkologickým pacientom a aby toto vybavenie pokrývalo
moderné štandardy pre plánovanie RT.

Riešenie má zabezpečiť:
Čo najpresnejšie plánovanie RT s čo najmenším dopadom na zdravé tkanivo,
Štandardizáciu a využívanie najlepšej praxe pri kontúrovaní orgánov.

Požadované výstupy projektu sú:
Modul Automatizované kontúrovanie: V 11 pracoviskách, ktoré podávajú RT implementovať nástroj na
automatizované kontúrovanie OAR a klinických cieľových objemov.
Projekt má za cieľ zabezpečiť tento nástroj pre všetkých 11 pracovísk na 5 rokov.

Podrobné informácie sú uvedené v Opise predmetu zákazky, ktorá je prílohou č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Výsledkom tohto verejného obstarávania bude 11 kúpnych zmlúv na dodanie tovaru tvoriaceho predmet zákazky do 11 miest dodania, v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. Predmetom každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe výsledku tohto verejného obstarávania bude práve 1 kus tovaru predmetu zákazky so zodpovedajúcim miestom dodania pre konkrétneho kupujúceho.

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.03.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.03.2024 09:15:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Fedor Ščitov
fedor.scitov@health.gov.sk
+421 259373253

Dokumenty