Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.05.2024 08:23

Karta obstarávania #OB23NSN070
VÍZIA PRE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA NITRA

Informácie

ID zákazky
50660
Názov predmetu
VÍZIA PRE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA NITRA
Číslo spisu
OB23NSN070
Číslo z vestníka VO
3121-MDS
Číslo z vestníka EU
2024/S 022-63658
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Súťažný dialóg
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
182 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71222000-0 - Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom ideovej súťaže je návrh konceptu rozvoja a vízia pre mesto Nitra, ktorý sa stane hlavným východiskovým podkladom pre vypracovanie nového územného plánu.
- Riešenie by malo ponúknuť názor na budúci charakter mesta Nitra, zohľadniť jeho význam ako územnosprávneho a kultúrneho centra regiónu, prítomnosť univerzít a využiť s tým súvisiaci potenciál.
- Ideový návrh by mal načrtnúť predstavu ako by sa mesto malo ďalej rozvíjať, aký typ zástavby by mu mal dominovať, aký charakter by mali mať bytové, výrobné a kultúrne zóny.
- Načrtnúť spôsob ako by sa malo mesto vysporiadať s problematikou nastupujúcich klimatických zmien v novonavrhovaných zónach a zlepšením mikroklímy jestvujúcich mestských štruktúr.
- Ideový súťažný návrh bude spracovaný ako celok, ktorý obsiahne celý kataster NR a jeho väzby na ďalšie susedné mestá a obce a bude narábať s faktorom prítomnosti ťažiskovej nosnej infraštruktúry diaľnice, a železnice.

Okrem tohto súťažného dialógu bude vyhlásená aj verejná súťaž na spracovateľa územného plánu. Úspešný uchádzač súťažného dialógu bude zabezpečovať dohľad nad zapracovaním víťazného návrhu (idei) do územného plánu.
Súťaž je koncipovaná ako súťažný dialóg. Do tohoto procesu sú okrem odbornej a nezávislej poroty tvorenej z architektov a urbanistov prizvaní aj odborníci z útvaru hlavného architekta mesta a zástupcovia mestského zastupiteľstva. Taktiež odborníci z odboru sociológie, dopravy, environmentalistiky.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sú splnené podmienky na použitie súťažného dialógu v odkaze na § 70 zákona o verejnom obstarávaní. Predmet zákazky je v porovnaní s inými zadaniami zameranými na návrh verejných priestorov výnimočne zložitý v požiadavke na urbanisticko-architektonické riešenie s dôrazom na urbanistický detail.

Očakáva sa, že pri použití súťažného dialógu bude možné získať návrh/riešenie, ktorý tieto faktory bude zohľadňovať a riešiť v maximálnej miere a s väčšou istotou, než by sa dalo očakávať pri predkladaní návrhov prostredníctvom štandardnej anonymnej súťaže návrhov, pri ktorej nie je možné o návrhu/riešení rokovať v priebehu jeho spracovania.

Spôsob zadávania zákazky prostredníctvom súťažného dialógu umožňuje efektívne a potrebné prepojenie viacerých etáp prípravy pre obstarávaný predmet zákazky do jedného procesu. Priebežné formulovanie zadania zákazky na základe návrhov uchádzačov súťažného dialógu a rokovanie o navrhovaných riešeniach vo všetkých ich aspektoch umožňuje z jednotlivých postupov verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní iba postup súťažného dialógu.

Účelom tohto procesu je nájsť riešenie a riešiteľa pre túto pomerne zložitú úlohu. Rozsah služieb je závislý od konkrétneho návrhu riešenia a Autorského prístupu, preto sa podrobnejší rozsah služieb môže vhodne upraviť v priebehu súťažného dialógu.

Súťažný dialóg „VÍZIA PRE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA NITRA“ bola prerokovaná a schválená overená Slovenskou komorou architektov dňa 29. januára 2024 pod číslom KA-1076/2024.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

1. etapa - Lehota na podanie Žiadostí o účasť
15.04.2024 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
15.04.2024 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Halmo
halmo@obstarame.sk
+421 949581914

Dokumenty