Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:01

Karta obstarávania #ID 5762/2023
Prevádzkovanie školskej jedálne v priestoroch Spojenej školy elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18, 974 05, Banská Bystrica - 1

Informácie

ID zákazky
51567
Názov predmetu
Prevádzkovanie školskej jedálne v priestoroch Spojenej školy elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18, 974 05, Banská Bystrica - 1
Číslo spisu
ID 5762/2023
Číslo z vestníka VO
1515 - MSS, Vestník č. 14/2024 - 19.01.2024
Číslo z vestníka EU
34991-2024, Číslo vydania série S úradného vestníka: 13/2024 zo dňa 18.01.2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
466 784,00 EUR
Hlavný CPV
55500000-5 - Služby jedální a hromadného stravovania
Doplňujúci CPV
55524000-9 - Služby hromadného stravovania pre školy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ má podľa ustanovenia § 28 ods. 2 ZVO povinnosť v prípade, ak nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. V nadväznosti na vyššie uvedenú povinnosť verejný obstarávateľ uvádza nasledovné odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti.

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o o prípravu a výdaj stravy v priestoroch Spojenej školy elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Poskytovanie služby bude konkrétne pre Spojenú školu, Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica. Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, predovšetkým v časti B. Opis predmetu zákazky týchto SP (ďalej aj „SP“) a v prílohách týchto SP.

Z vyššie uvedených dôvodov bude verejný obstarávateľ predmetnú službu riešiť ako jednu dodávku, aby sa vzhľadom na charakter dodania služby, eliminovalo riziko kolízie poskytovateľov. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je možné, resp. vhodné predmet zákazky rozdeliť na jednotlivé časti, pretože jeho prípadným rozdelením na akékoľvek časti by došlo k výraznému sťaženiu, až k zmareniu možnosti úspešného prevádzkovania školskej jedálne - príprava a výdaj stravy.

Na základe vyššie uvedeného, verejný obstarávateľ nepovažuje za vhodné deliť predmet tejto zákazky, keďže je potrebné zabezpečiť komplexné a v mnohých ohľadoch vzájomne neoddeliteľné poskytnutie služby (príprava a výdaj stravy) pre Spojenú školu, Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica. Okrem iných možných rizík, nerozdelenie predmetu zákazky na časti eliminuje riziko pochybností pri určení zodpovednosti konkrétneho poskytovateľa služby pri škodovej udalosti.

Vo výkladovom stanovisku ÚVO č. 2/2018 sa uvádza, že (cit.) „pri konkrétnych prípadoch môžu existovať aj dôvody technického charakteru, ktoré neumožňujú alebo sťažujú rozdelenie zákazky na časti. Existujú rôzne dôvody, ktoré môžu brániť rozdeleniu zákazky.“

Verejný obstarávateľ posúdil všetky vyššie uvedené okolnosti, pričom dospel k záveru, že delenie predmetu zákazky nie je účelné, naopak bolo by výrazne kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že:

- rozdelenie zákazky na časti by pri poskytovaní služby spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali poskytnutie služby;

- rozdelením zákazky by sa oslabila pozícia verejného obstarávateľa z hľadiska držania záruky a z hľadiska praktickej možnosti vymáhania zodpovednosti u poskytovateľov.

Z vyššie uvedených dôvodov verejný obstarávateľ ako osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných poskytovateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o prípravu a výdaj stravy v priestoroch Spojenej školy elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica v zmysle časti B. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch a v prílohách súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzači budú predkladať ponuky na celý predmet zákazky. Vzhľadom k povahe predmetu zákazky nie je možné predmet nijakým spôsobom rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý premet zákazky uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP a v prílohách SP.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.02.2024 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.02.2024 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Spojená škola (Banská Bystrica)
Adresa
Školská 7
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600

Dokumenty