Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 11:20

Karta obstarávania #VO-00097
Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen.

Informácie

ID zákazky
53156
Názov predmetu
Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen.
Číslo spisu
VO-00097
Číslo z vestníka VO
č. 38/2024 pod číslom 5918-MSP zo dňa 22.2.2024
Číslo z vestníka EU
109154-2024 zo dňa 21.02.2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 100 069,88 EUR
Hlavný CPV
45214200-2 - Stavebné práce na stavbe budov škôl
Doplňujúci CPV
45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je obnovenie športového areálu, najmä za účelom vytvárania kvalitného študijného procesu a vytvárania viacúčelového športového priestoru na výučbu žiakov a rast športovcov, ako aj aktívny oddych pre jednotlivé vekové kategórie obyvateľov. Postupovať sa bude podľa projektovej dokumentácie.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na športovom areáli nachádzajúceho sa pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen, za účelom vytvárania kvalitného študijného procesu pre žiakov gymnázia. Zároveň vznikne viacúčelový športový priestor na výučbu žiakov a rast športovcov, ako aj aktívny oddych pre jednotlivé vekové kategórie obyvateľov.
Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou ving s.r.o., 9. mája 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 111 181, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2024 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
16.04.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Terézia Vašičková
terezia.vasickova@bbsk.sk
+421 948292783

Dokumenty