Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:55

Karta obstarávania #MK/A/2020/06678
Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: "Stavebné práce"

Informácie

ID zákazky
5419
Názov predmetu
Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: "Stavebné práce"
Číslo spisu
MK/A/2020/06678
Číslo z vestníka VO
VVO-134, 22754_WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
348 640,25 EUR
Hlavný CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Doplňujúci CPV
45260000-7 - Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia
45332000-3 - Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí
45332200-5 - Práca na vodovodnom domovom potrubí
45331210-1 - Inštalovanie ventilácie
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45410000-4 - Omietkarské práce
45421130-4 - Montáž dverí a okien
45442110-1 - Maľby a natieranie budov
45443000-4 - Fasádne práce
45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
45232310-8 - Stavebné práce na stavbe telefónnych vedení
45112700-2 - Terénne úpravy
45112730-1 - Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá
45340000-2 - Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení
45341000-9 - Montáž zábradlí
45342000-6 - Montáž oplotenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie autorizovaným stavebným inžinierom, Ing. Martinom Lopušniakom, č. reg.: 5115*SP*I1 a dopracovanej PD pre dokončenie rozostavanej stavby 05/2019 z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodným dodávateľom stavby, projekt rieši prístavbu nového jednopodlažného pavilónu pre dve triedy, t. j. 44 žiakov. Súčasťou projektu je aj prestavba existujúcej spojovacej chodby a stavebné úpravy – zateplenia strešnej konštrukcie. Celkovo predstavujú stavebné úpravy existujúcich budov 26% obalovej konštrukcie, čo znamená, že sa jedná o významnú obnovu z hľadiska minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Súčasťou stavebných úprav a prístavby sú stavebné práce pre zabezpečenie dodávok energií, vody, ako aj riešenia odpadov, nové oplotenie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
11.08.2020 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915

Dokumenty