Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.09.2021 11:08

Karta obstarávania #3726/2019/420
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2020-2022

Informácie

ID zákazky
5457
Názov predmetu
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2020-2022
Číslo spisu
3726/2019/420
Číslo z vestníka VO
32955-MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 214-525602
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
599 123,00 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ zákazku "Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022" rozdelil na časti v predchádzajúcom procese verejného obstarávania. Služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová, bola jednou zo siedmich častí. Nakoľko v priebehu platnosti rámcových dohôd sa vyskytli okolnosti, ktoré budú mať za následok ich ukončenie, verejný obstarávateľ zákazku "Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2019-2022" vyhlasuje ako samostatnú nadlimitnú verejnú súťaž.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.12.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Dušan Hancko, PhD.
dusan.hancko@lesy.sk
+421 908444744

Dokumenty