Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 18:04

Karta obstarávania #2019/328
Modernizácia IKT a služieb

Informácie

ID zákazky
5547
Názov predmetu
Modernizácia IKT a služieb
Číslo spisu
2019/328
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 334,00 EUR
Hlavný CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
Doplňujúci CPV
48517000-5 - Softvérový balík pre informačné technológie
30213000-5 - Osobné počítače
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je MODERNIZÁCIA INFORMAČNO – KOMUNIKAČNEJ TECHNOLÓGIE A SLUŽIEB všetkých organizačných zložiek Psychosociálneho centra.
Pozostáva z jednotlivých typov služieb /viď. Výzva na predloženie cenovej ponuky-špecifikácia ,príloha 1 a príloha 2/:
I.Rozšírenie štrukturovanej kabeláže v priestoroch novovytvorenej ambulancie na prízemí objektu v historickej budove na Löfflerovej ulici. Zoznam položiek ( uvedený v prílohe č.2 tabuľka 1, je súčasťou výzvy), oproti navrhovanému riešeniu sa môže líšiť v závislosti od jeho návrhu. Pre návrh riešenia je nevyhnutná obhliadka priestorov. Projektová dokumentácia objektu nie je k dispozícii.
II. Riešenie jednotnej bezpečnostnej politiky v sieťovej prevádzke. Vzhľadom na požiadavku jednotných bezpečnostných pravidiel je navrhovaný systém adresárových služieb „Active Directory Domain Services“ pre všetky zariadenia v sieti Psychosociálneho centra. Rovnako je vyžadovaná jednotná správa zariadení a užívateľských účtov.
III. Aktívne prvky počítačovej siete. Prevádzka Psychosociálneho centra vyžaduje prácu s citlivými údajmi o pacientoch, čo znamená požiadavky na vysokú úroveň zabezpečenia voči vonkajším aj vnútorným útokom. Pre modernizáciu informačnej technológie sú preto vyžadované zariadenia s dlhodobo udržateľnou podporou výrobcu a dostupnosťou servisu.
Pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky, prepojenia jednotlivých organizačných zložiek do jednej siete a záruku udržateľnosti technických štandardov je požadovaná technológia v zmysle špecifikácií uvedených v prílohách ( Príloha 1 – Špecifikácie aktívnych prvkov siete ). Podrobnejšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov - príloha č.2.
IV. Počítačové pracovisko-pracovná stanica.
V celkovej sume musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky vrátane inštalácie a konfigurácie zariadení, montáže, dopravy materiálu, odvozu a likvidácie odpadu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.11.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439

Dokumenty