Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 01:06

Karta obstarávania #48869/2019
GPS - monitoring vozidiel

Informácie

ID zákazky
6008
Názov predmetu
GPS - monitoring vozidiel
Číslo spisu
48869/2019
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
629 498,60 EUR
Hlavný CPV
38112100-4 - Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent)
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti, keďže jednotlivé plnenia predmetu zákazky tvoria jeden funkčný celok a je potrebné zabezpečenie plnej vzájomnej kompatibility obstarávaného riešenia. Vzhľadom na počet vozidiel je žiadúce, aby boli v jednom systéme a aby užívatelia nemali nejednoznačnosť pri výbere vozidla pripadne aby nebolo potrebne udržiavať viacero systémov s rôznymi funkcionalitami a spôsobom ovládania aplikácie. Požiadavky verejného obstarávateľa sú nastavene špecificky podľa existujúceho stavu a rozsahu vozidiel aj funkčnosti, ktoré dodávateľ musí spĺňať. V prípade viacerých dodávateľov by dochádzalo ku komplikáciám na úrovni projektového riadenia, neefektívnemu vynakladaniu s pracovným časom zamestnancov verejného obstarávateľa.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv (zariadení) na sledovanie a zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke vozidiel a mechanizmov. Dodávka a montáž monitorovacieho zariadenia(HW vybavenie-telematická riadiaca jednotka) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SW vybavenie) pre zabezpečenie monitorovať pohyb a/alebo prácu vozidiel (nadstavieb), získané dáta spracovávať a objednávateľovi umožniť nepretržitý elektronicky prístup na komunikačný server za účelom vytvárania a získavania požadovaných zostav a informácii (trasa, tankovanie, poloha a ostatné dáta a plnenia v rozsahu, kvalite a funkcionalite vyplývajúcej z technickej špecifikácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úradné hodiny podateľne: pracovné dni od 8 - 14 hod.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.02.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vajová
jana.vajova@lesy.sk
+421 918444141

Dokumenty