Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 11:01

Karta obstarávania #06996/2018/ODDVO
„Moste cez Hron na ceste III/2379 evid. č. 2379-4 Nemecká" – vypracovanie dokumentácie rekonštrukcie mosta, inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu

Informácie

ID zákazky
660
Názov predmetu
„Moste cez Hron na ceste III/2379 evid. č. 2379-4 Nemecká" – vypracovanie dokumentácie rekonštrukcie mosta, inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu
Číslo spisu VO
06996/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
33 333,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71310000-4 - Poradenský inžiniering a stavebné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) s náležitosťami na realizáciu stavby (DRS), vrátane inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru.
Východiskové údaje potrebné k vyhotoveniu predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č. 5 tejto Výzvy a v Špecifikácii ceny (rozpočet) dokumentácie (príloha č. 3 Výzvy). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Opis predmetu zákazky ako Príloha č. 4 tejto Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.06.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty