Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 21:41

Karta obstarávania #MAGS OVO 46266/2020
Grössling

Informácie

ID zákazky
6879
Názov predmetu
Grössling
Číslo spisu
MAGS OVO 46266/2020
Číslo z vestníka VO
11697 - MNA
Číslo z vestníka EU
2020/S 055-130909
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 060 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

SK
Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Všetky podklady k súťaži návrhov sú dostupné v časti "Dokumenty" .


EN
The purpose of the competition is to find the design among the submitted designs that offers the best solution of the assighnment requirements.

All documents for the design competition are available in the "Documents" section.

Poznámka

SK

Súťaž návrhov je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Generálnym investorom Bratislavy a Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

EN
Design competition is a joint public procurement under Article 16 of the Public Procurement Act between Bratislava, the Capital City of the Slovak Republic, General Investor of Bratislava and Metropolitan Institute of Bratislava.

After the design competition, one of the announcers individually or more announcers jointly shall initiate the direct negotiation procedure in cpompliance with the provisions of Selection 81 (h) of public procurement act.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2020 17:00:00
Lehota na predkladanie návrhov č. II
28.09.2020 17:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.09.2020 17:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Marian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk

Dokumenty