Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 10:57

Karta obstarávania #ÚTVO 33111/2018/Baz
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ M. Gorkého v Trnave

Informácie

ID zákazky
748
Názov predmetu
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ M. Gorkého v Trnave
Číslo spisu VO
ÚTVO 33111/2018/Baz
Číslo z vestníka VO
9449-WYP
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
87 887,28 EUR
Hlavný CPV
45261100-5 - Montáž strešných konštrukcií
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii realizačný projekt stavby Základná škola M. Gorkého v
Trnave rekonštrukcia strechy telocvične, spracovanej projektantami Ing. Marián Petráš a Ing. Jozef Ušák, Trnava v
05/2015.
Predmetom stavebnej časti projektu je rekonštrukcia striech na oboch telocvičniach v rozsahu vytvorenie novej skladby
strešného plášťa, s novou plechovou strešnou krytinou a dodatočným zateplením strechy, spĺňajúcim požiadavky v
súčasnosti platných teplotechnických noriem. Základnou požiadavkou investora bolo zachovanie podhľadu telocvične z
dreveného tatranského profilu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
06.08.2018 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty