Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 11:08

Karta obstarávania #2-2020- LK
Dodanie analyzátora kremíkomera na meranie SiO2

Informácie

ID zákazky
8126
Názov predmetu
Dodanie analyzátora kremíkomera na meranie SiO2
Číslo spisu
2-2020- LK
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
30 404,00 EUR
Hlavný CPV
38434560-9 - Chemické analyzátory
Doplňujúci CPV
45315100-9 - Elektrotechnické inštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie analyzátora kremíkomera (meranie ako SiO2), ktorým bude možné merať súčasne 6 vzoriek vôd v priestore kotolne, kde už sa nachádza panel analyzátorov – vzorka napájacej vody, vzorka vratného kondenzátu, vzorka skondenzovanej pary z kotla 1, vzorka skondenzovanej pary z kotla 2 (vzorka vody z kotla 1, vzorka vody z kotla 2). Vzorky musia byť v rovnakom meracom rozsahu (inak nie je možné merať viaceré vzorky vôd v jednom analyzátore).

Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.07.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Kohútková
kohutkova@olo.sk
+421 250110400

Dokumenty