Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.10.2020 01:39

Karta obstarávania #37768/2020
Združená dodávka zemného plynu

Informácie

ID zákazky
8738
Názov predmetu
Združená dodávka zemného plynu
Číslo spisu VO
37768/2020
Číslo z vestníka VO
32617-mst
Číslo z vestníka EU
2020/S 178-429359
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Doplňujúci CPV
65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ požaduje bezporuchovú a spoľahlivú dodávku plynu do svojich odberných miest, resp. odberných miest svojich podriadených organizácií, čo je plnenie, ktoré v danom rozsahu dokáže zabezpečiť viacero dodávateľov na relevantnom trhu, pričom kumulovaním objemu dodávky sa snaží dosiahnuť čo najvýhodnejšiu cenu. Z týchto dôvodov verejný obstarávateľ nepovažuje rozdelenie zákazky na menšie časti (s nižšími objemami plnenia) za vhodné, nakoľko by mu to zrejme neumožnilo získať výhodnejšiu cenu plnenia a zároveň by sa mu významne zvýšila administratívna záťaž v súvislosti s manažmentom zmluvných vzťahov s viacerými dodávateľmi, na čo verejný obstarávateľ nemá potrebné kapacity.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. verejných obstarávateľov, vrátane jeho prepravy distribučnou sieťou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len "plnenie").

Verejný obstarávateľ požaduje:
- fixnú cenu zemného plynu podľa opisu predmetu zákazky, bez spotrebnej dane a bez ďalších poplatkov stanovených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO"), vyjadrenú v EUR/MWh,
- cenu za dodanie 1 MWh zemného plynu, ktorá musí zahŕňať všetky náklady obchodníka na nákup zemného plynu vrátane obchodnej činnosti, nákladov na prístup do prepravnej siete a prepravu zemného plynu a nákladov za uskladnenie zemného plynu,
- v cene zahrnúť pre odberateľa prístup do príslušnej distribučnej siete, distribúciu plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím siete a s distribúciou a prepravou plynu do jednotlivých odberných miest odberateľa,
- nepretržitú dodávku zemného plynu v čase od 06:00:00 hodiny do 06:00:00 hodiny,
- prekročenia/nedočerpania plánovaného množstva bez navýšenia ceny,
- ročné vyhodnocovanie odobratého množstva,
- zabezpečenie súčinnosti s doterajším dodávateľom pri odpojení a zapojení odberných miest,
- individuálnu klientsku starostlivosť/obsluhu pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa,
- zabezpečenie služby elektronického portálu zriadeného pre jednotlivé odberné miesta verejného obstarávateľa, prostredníctvom ktorej môže používateľ využívať informácie o svojich odberných miestach, histórii spotreby a využívať ďalšie elektronické služby.

Plnenie sa bude realizovať v rozsahu a forme podľa zmluvy o dodaní tovaru, ktorá sa bude uzatvárať na základe rámcovej dohody s konkrétnym verejným obstarávateľom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predpoklad plnenia 01.01.2021 /06:00 hod./ do 01.01.2023 /06:00 hod./

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2020 08:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.10.2020 09:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty