Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:16

Karta obstarávania #064/2020/VO-§117
Stavebné úpravy výdajného miesta doručovateľa Slovenskej pošty a.s. v lokalite Luník IX Košice

Informácie

ID zákazky
9174
Názov predmetu
Stavebné úpravy výdajného miesta doručovateľa Slovenskej pošty a.s. v lokalite Luník IX Košice
Číslo spisu
064/2020/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
30 600,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
45100000-8 - Príprava staveniska
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Stavebné úpravy sa budú prevádzať na ulici Krčméryho 2-4, Košice- Luník IX, okres Košice II, katastrálne územie Luník. Budova sa nachádza na p.č.4745/21. Jestvujúca budova je dvojpodlažná s plochou strechou. Na prízemí sú jestvujúce prevádzky a prázdne priestory po predajni potravín. Na poschodí sídli starosta Luníka IX so zázemím. Zriadenie výdajného miesta Slovenskej pošty sa prevedie na I.NP vo voľných priestoroch po bývalej predajní potravín. Projekt rieši časť zemných prác, odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov, prívod SV, demontáž pôvodných a montáž nových vykurovacích telies, dozbrojenie hlavného rozvádzača a ďalšie. Projekt nerieši plynofikáciu, slaboprúd, VZT, ostatné energie. Budova má riešené nasledovné inžinierske siete: vodovod, elektroinštaláciu, plyn, kanalizáciu, slaboprúd.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty