Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 03:44

Karta obstarávania #8793
Prevádzkovanie hygienického zariadenia na venčenie psov

Informácie

ID zákazky
9617
Názov predmetu
Prevádzkovanie hygienického zariadenia na venčenie psov
Číslo spisu
8793
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 000,00 EUR
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Doplňujúci CPV
85142300-9 - Hygienické služby
90918000-5 - Čistenie odpadových nádob
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prevádzkovanie Hygienického zariadenia na venčenie psov na území mesta (obce) mestská časť Bratislava – Petržalka v počte kusov 6 ks a Objednávateľ sa týmto zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu dohodnutú v Článku III tejto zmluvy. Poskytovateľ bude poskytovať Objednávateľovi služby spojené s HZVP v nasledovnom rozsahu:
• príprava terénu na osadenie HZVP
• doprava a preprava HZVP na dohodnuté miesta osadenia, dopravu a prepravu nových náhradných dielov, častí, súčastí a príslušenstva HZVP ako aj poškodených, opravených, vymenených dielov, častí, súčastí, príslušenstva HZVP
• osadenie, montáž, údržba a servis HZVP
• kompletná výmena absorpčnej hmoty 1x za 3 mesiace vždy k 1. dňu v danom mesiaci
• kompletná výmena filtračnej vložky 1x za 3 mesiace vždy k 1. dňu v danom mesiaci
• kompletné doplnenie feromónu 1x za 3 mesiace vždy k 1. dňu v danom mesiaci
• dopĺňanie vreciek v zásobníku 2x týždenne (utorok a piatok), vrátane ich zabezpečenia – 25 ks papierových sáčkov s kartónovou lopatkou s možnosťou zavesenia do zásobníka
• výmena vreca v ochrannom koši s tuhým odpadom - 2x týždenne (utorok a piatok)
• vývoz (likvidácia) tuhých psích exkrementov - 2x týždenne (utorok a piatok)
• asistenčná služba k zariadeniu – na zariadení uviesť telefónne číslo Poskytovateľa, kam sa v prípade poruchy alebo poškodenia stanice môžu obyvatelia obrátiť a povinnosť Poskytovateľa je poškodenie odstrániť
• pravidelné monitorovanie zariadenia v intervaloch každé 2 týždne, o ktorom správu zasielať na veronika.durinova@petrzalka.sk
• odstránenie akéhokoľvek poškodenia vandalizmom
• likvidáciu použitých a výmenou odstránených dielov, častí, súčastí, príslušenstva HZVP
• udržiavanie čistoty a poriadku v okolí do 1,5 m od HZVP
• odstránenie HZVP
• po odstránení HZVP navrátenie terénu do pôvodného stavu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.11.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka.bothova@petrzalka.sk
+421 268288930

Dokumenty