Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 06:38

Karta obstarávania #SUSCCH-NZ-VS-2020-szm-komplex
Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

Informácie

ID zákazky
9774
Názov predmetu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev
Číslo spisu
SUSCCH-NZ-VS-2020-szm-komplex
Číslo z vestníka EU
2020/S 235-579540
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 976 291,45 EUR
Hlavný CPV
33111710-1 - Angiografický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 9 (slovom: deviatich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

1. Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti, v nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky.
2. Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej časti predmetu zákazky, na všetky položky príslušnej časti predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.01.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.01.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Otília Soláriková
obstaravanie@suscch.eu
+421 905412051

Dokumenty

Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
42 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111710-1 - Angiografický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
166 666,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111710-1 - Angiografický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
273 629,25 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111710-1 - Angiografický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
207 620,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111710-1 - Angiografický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 984 119,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111710-1 - Angiografický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
229 672,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111710-1 - Angiografický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
24 666,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111710-1 - Angiografický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 166,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111710-1 - Angiografický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
35 250,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33111710-1 - Angiografický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody