Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 23:56

Karta obstarávania #103122020
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre II

Informácie

ID zákazky
9974
Názov predmetu
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre II
Číslo spisu
103122020
Číslo z vestníka VO
44354 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
43 176,49 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie.
Účelom stavebného objektu krajinno-architektonických uprav je návrh vhodnej vegetácie pre vybrane územie, uplatnenie ekologických princípov tvorby, ochrany a údržby zelene čim zvýšime environmentálne aspekty sídla a zlepšime manažment zrážkových pomerov v území.

Účelom návrhu je tak regenerácia vnútrobloku ako po environmentálnej stránke, tak i zo spoločenského aspektu, kedy vytvorením nových prvkov vegetácie a prvkov drobnej architektúry podporíme v riešenom území bližšie prepojenie obyvateľov s prírodným prostredím, vytvoria sa nove podnety a nove aktivity v území, podporí sa rozšírenie biodiverzity na riešenej ploche a zlepšia sa podmienky pre existujúce dreviny.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.01.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.01.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Daniš
danis.miroslav@msunitra.sk
+421 376502272

Dokumenty