Status: Completed

Server time: 20.03.2023 17:56

Tender card #SE-VO2-2022/004568
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu

Information

ID of tender
31051
Name of content of tender
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004568
Public tender journal ref. no.
48897-MST
EU journal ref. no.
2022/S 229-659921
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
176 678,81 EUR
Main CPV
33124130-5 - Diagnostic supplies
Further CPV
33694000-1 - Diagnostic agents
33696500-0 - Laboratory reagents
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Súčasťou predmetu zákazky sú tovary bežne dostupné na trhu. Rozdelenie predmetu zákazky na časti je neefektívne z dôvodu, že predmetná skupina tovarov nie je ničím špecifická. Podrobná špecifikácia je uvedená v časti Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie relevantného trhu. Predmetné tovary a súvisiace služby sú dodávané rovnakým okruhom potenciálnych uchádzačov.

Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu, ktorý je nevyhnutný na expertízne skúmanie omamných a psychotropných látok, prekurzorov, nových psychoaktívnych látok, anabolických steroidov, výbušnín, povýbuchových splodín, požiarnych zvyškov a iných vzoriek. Ide o zabezpečenie výkonu expertíznej/znaleckej činnosti, ktorá sa vykonáva v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17025:2018, na všetkých troch pracoviskách Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ (KEÚ PZ).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.01.2023 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
09.01.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Petronela Pitoňáková
petronela.pitonakova@minv.sk
+421 250944427

Documents