Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 16:15

Karta DSZ #MAR 5/2022
Vývoj SW (GIS) pre zobrazenie hrobových miest, predaj hrobových miest, inventarizáciu hrobových miest a jednoduchú orientáciu návštevníkov na cintorínoch mesta Bratislavy

Informacje

ID zamówienia
17468
Nazwa zamówienia
Vývoj SW (GIS) pre zobrazenie hrobových miest, predaj hrobových miest, inventarizáciu hrobových miest a jednoduchú orientáciu návštevníkov na cintorínoch mesta Bratislavy
Numer zamówienia
MAR 5/2022
Numer ogłoszenia BZP
14637 - MUS, V. č. 54/2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 036-093109
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
350 000,00 EUR
Główny CPV
72212100-0 - Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania
Uzupełniające CPV
72212600-5 - Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego
72212421-6 - Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania urządzeniami
72212445-0 - Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami
72212971-6 - Usługi opracowywania oprogramowania do przygotowania książki adresowej
72212326-0 - Usługi opracowywania oprogramowania do odwzorowywania
72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72224100-2 - Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72230000-6 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72212422-3 - Pakiety usług opracowywania oprogramowania
72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania
72310000-1 - Usługi przetwarzania danych
71620000-0 - Usługi analizy
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému s názvom „Vývoj SW (GIS) pre zobrazenie hrobových miest, predaj hrobových miest, inventarizáciu hrobových miest a jednoduchú orientáciu návštevníkov na cintorínoch mesta Bratislavy“

Východiská:

Verejný obstarávateľ MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy používa vo svojej organizácii na evidenciu a správu cintorínov, zomrelých, nájomcov, hrobových miest, poplatkov a nájomných zmlúv Geografické informačné systémy WinCITY Cintorín a WinCITY Krematórium. Na zverejňovanie nájomných zmlúv používa obstarávateľ internetový portál samospravaonline.sk a na zverejňovanie máp a vybraných údajov z uvedených informačných systémov na internete portál cintoriny.sk. Verejný obstarávateľ má na hlavných cintorínoch umiestnené kiosky pre návštevníkov s informačným systémom WinCITY Cintorín – Kiosk na vyhľadávanie zomrelých a zobrazovanie hrobových miest na mape cintorína.
Uvedené informačné systémy a internetové portály sú od spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o.
Verejný obstarávateľ nie je vlastníkom licencií - zdrojových kódov uvedených SW nástrojov.

Verejný obstarávateľ má záujem vyvinúť nové SW nástroje, prípadne stávajúce SW nástroje aktualizovať a zjednodušiť, zjednotiť k nim prístup zo strany užívateľov v rámci organizácie a klientov mimo organizácie.

Pre zabezpečenie uvedených požiadaviek, zachovanie legislatívnych požiadaviek a zabezpečenie maximálnej transparentnosti verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (DNS).
DNS umožní otvorene odkomunikovať potrebu v dvoch variantoch (alternatívach):

1. Variant 1 Vývoj nového zjednocujúceho SW (GIS), v presne stanovenom prostredí ( prostredie tu znamená možnosť Open Source riešenia, bude upresnené po analýze) a v
stanovených parametroch.
2. Variant 2 Odkúpenie zdrojového kódu k vyššie uvedeným SW, ich otvorená aktualizácia a modernizácia v prostredí DNS.

Návrh riešenia:

Zriadenie DNS poskytne možnosť otvorenej komunikácie so všetkými zaregistrovanými uchádzačmi. Umožní na otvorenej platforme DNS získať informácie o možnostiach trhu, vykonať uchádzačmi analýzu potrieb verejného obstarávateľa, ponúknuť inovatívne riešenia, spoločne zadefinovať rozsah nového GIS, pomenovanie jednotlivých etáp a modulov uvedeného nového SW riešenia- opis predmetu obstarávania.
Zároveň umožní definovanie parametrov, podmienok a ceny pri variante odkúpenia zdrojových kódov používaných SW nástrojov.


Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia oblasti vývoja SW, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Pre orientáciu v DNS, verejný obstarávateľ definuje svoju predstavu jednotlivých etáp pre variant 1 takto:
1. Analýza potrieb a požiadaviek na funkcionalitu SW, otvorená komunikácia so zaregistrovanými uchádzačmi, pomoc pri spracovaní zadania, definovanie rozsahu, vyhlásenie zákazky „Analýza potrieb a dodanie analýzy“,
2. I. etapa - vývoj-programovanie základného modulu SW (požiadavky na vlastnosti a funkcionalitu sú uvedené v prílohe č. 1 - základný modul (core):
A. GIS (geografický informačný systém), vrátane odkúpenia zdrojového kódu.
B. CRM (customer relationship management) – databázová časť obsahujúca všetky potrebné údaje na vzťah so zákazníkmi, vrátane odkúpenia zdrojového kódu.
3. II. etapa - vývoj-programovanie jednotlivých aplikácií (požiadavky na vlastnosti a funkcionalitu sú uvedené v prílohe č. 1 – rozšírený modul):
A. webová aplikácia, ), vrátane odkúpenia zdrojového kódu.
B. mobilná aplikácia, ), vrátane odkúpenia zdrojového kódu.

Základným východiskom je kategorizácia a stanovenie východiskových cien:

- analytické služby: 33,50 EUR bez DPH/hod (40,20 EUR s DPH/hod),
- programátorské služby na I. etape, A. GIS: 47,50 EUR bez DPH/hod (57,00 EUR s DPH/hod),
- programátorské služby na I. etape, B. CRM: 47,50 EUR bez DPH/hod (57,00 EUR s DPH/hod),
- programátorské služby na II. etape, A. webová aplikácia: 71,50 EUR bez DPH/hod (85,80 EUR s DPH/hod),
- programátorské služby na II. etape, B. mobilná aplikácia: 71,50 EUR bez DPH/hod (85,80 EUR s DPH/hod),
- tester: 24,00 EUR bez DPH/hod (28,80 EUR s DPH/hod).
Uvedené ceny boli použité ako východiskové pri plánovaní DNS.

Pre variant 2 je rozhodujúca časť odkúpenie zdrojových kódov a následne samostatnou zákazkou/zákazkami doprogramovanie jednotlivých SW na požadované parametre.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
22.03.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
22.03.2022 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
24.03.2025 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty