Status: Trwająca

Czas serwera: 29.11.2023 03:31

Karta DSZ #009679/2020-MIB-73
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR

Informacje

ID zamówienia
9065
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR
Numer zamówienia
009679/2020-MIB-73
Numer ogłoszenia BZP
34347 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 195-471130
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 105 839,55 EUR
Główny CPV
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Uzupełniające CPV
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
32422000-7 - Elementy składowe sieci
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude poskytnutie licencií a podpory pre zariadenia na prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry, ktoré má verejný obstarávateľ v súčasnosti vo vlastníctve (kategórie č. 1 až 5) a dodávka nových zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry vrátane licencii a podpory pre nové zariadenia (kategória č. 6). Predmet zákazky tvoria plnenia bežne dostupné na trhu, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín 487, 722 a 324.

Dynamický nákupný systém je rozdelený do 6 kategórií.

Záujemca môže predložiť svoju žiadosť o účasť pre jednu, viacero alebo všetky kategórie dynamického nákupného systému.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a všetky ostatné informácie budú obsiahnuté v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného dynamického nákupného systému pri zadávaní konkrétnych zákaziek.

Verejný obstarávateľ uvádza, že licencie, podpora a nové zariadenia uvedené v súťažných podkladoch a ich počty sú predpokladané a vychádzajú z predpokladov verejného obstarávateľa na obdobie trvania dynamického nákupného systému. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarať aj iné licencie, podporu a zariadenia pri dodržaní podmienok ich zatriedenia v rovnakej skupine CPV a ich zaradenia do jednej z vyššie uvedených kategórií. V súlade s § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní bola predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému určená ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas trvania dynamického nákupného systému.

Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme samostatne pre jednotlivé kategórie uvedené vyššie v nepravidelných intervaloch a rôznom rozsahu v závislosti od aktuálnych potrieb.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
02.11.2020 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
02.11.2020 10:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
02.11.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adres
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Stanislav Oravec
stanislav.oravec@mzv.sk
+421 259782895
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

Dokumenty

Kategória č. 1 - Licencie a podpora pre zariadenia Palo Alto

Status
Trwająca
Główny CPV
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Uzupełniające CPV
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

Kategória č. 2 - Licencie a podpora pre zariadenia FortiGate 600E

Status
Trwająca
Główny CPV
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Uzupełniające CPV
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

Kategória č. 3 - Licencie a podpora pre zariadenia FortiWeb FWB-VM04, licencie a podpora pre nástroj na riadenie bezpečnostných incidentov a udalostí FortiSIEM a technická podpora pre produkt FortiAuthenticator

Status
Trwająca
Główny CPV
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Uzupełniające CPV
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

Kategória č. 4 - Licencie a podpora nástroja na ochranu pred hrozbami z internetu a e-mailu Forcepoint Web a Email Security

Status
Trwająca
Główny CPV
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Uzupełniające CPV
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

Kategória č. 5 - Technická podpora pre produkty VMware vSphere Essentials Plus Kit, VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere a VMware vSphere 6 Standard for 1 processor

Status
Trwająca
Główny CPV
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Uzupełniające CPV
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

Kategória č. 6 - Zariadenia pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry vrátane licencií a podpory k týmto zariadeniam

Status
Trwająca
Główny CPV
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Uzupełniające CPV
32422000-7 - Elementy składowe sieci
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

Oferty