Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 20:45

Karta obstarávania #OVO/36858/2021
Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy

Informácie

ID zákazky
11406
Názov predmetu
Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy
Číslo spisu
OVO/36858/2021
Číslo z vestníka VO
16598 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
690 935,71 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45236114-2 - Stavebné práce na stavbe plôch pre bežecké dráhy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii „Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy”, spracovanej spoločnosťou moravcik-schroner s.r.o. v 03/2017, upravenej v 04/2018. Predmetom zákazky je realizácia prác na konštrukciách bežeckých dráh A (rekonštrukcia vonkajšieho oválu atletického štadióna), B2 a C a dráhy pre korčuliarov (viď. výkres D1.02 Situácia – navrhovaný stav). Súčasťou prác bude osvetlenie bežeckých trás a rekonštrukcia verejného osvetlenia okolo vonkajšieho oválu atletického štadióna, výsadba popri 200 m dráhe, osadenie mobiliáru a chráničky pre potreby mestskej optickej siete.
Bližšie špecifikácie prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, sú uvedené v projektovej dokumentácii a ostatných dokumentoch k zákazke.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
16.04.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty