Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 12:12

Karta obstarávania #61_21
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie

Informácie

ID zákazky
13083
Názov predmetu
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie
Číslo spisu
61_21
Číslo z vestníka EU
2021/S 129-342796
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
108 614 516,0000 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ musí zo zákona zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území kraja. Verejný obstarávateľ sa preto vnímajúc regionálne potreby cestujúcej verejnosti a organizáciu dopravy na regionálnej úrovni rozhodol osobitnými postupmi súťažiť zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v jednotlivých regiónoch kraja (pre regióny Liptov a Orava vyhlásil síce jeden postup verejnej súťaže, avšak daná zákazka je rozdelená na časti a tak je umožnené predkladať ponuky na jednotlivé regióny). Osobitným vyhlásení nadlimitných postupov verejný obstarávateľ umožnil predkladanie ponúk na každý región zvlášť (spolu 5 regiónov), čím dosiahol rovnaký cieľ ako keby rozdelil túto nadlimitnú zákazku na menej časti.
Verejný obstarávateľ v súčasnosti nemá také personálne kapacity a technické vybavenie, aby dokázal riadiť dopravu aj na menšom území ako je daný región (aktuálne v kraji pôsobia 2 dopravcovia na základe 3 samostatných zmlúv), resp. na menšie logistické celky ako predstavujú vyhlásené zákazky samé o sebe (verejný obstarávateľ vyhlásenými zákazkami vlastne umožnil predkladať ponuky na 5 samostatných regiónov, čím pripustil uzatvorenie 5 samostatných zmlúv s hypoteticky najviac 5 subjektmi). Keďže verejný obstarávateľ v súčasnosti nemá také personálne kapacity a technické vybavenie, ktoré by mu umožnilo efektívne riadiť dopravu, najmä kontrolovať výkazy o odjazdených kilometroch, v danom momente nie je spravodlivo možné požadovať od verejného obstarávateľa ešte menšie rozdelenie svojej potreby (ktorým je zabezpečenie dopravnej obslužnosti v každej časti kraja). Zároveň územné rozdelenie krajov zohľadňuje aj organizačné a logistické potreby riadenia dopravy – spádovosť liniek, pozícia okresného mesta rešpektujúceho smer dopravných prúdov, dostatočné možnosti pre hľadanie technologických zázemí dopravcu v daných regiónoch).
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.
Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej autobusovej verejnej cestnej doprave v regióne Horné Považie bude spočívať v zabezpečení dopravnej obslužnosti kraja podľa stanovených prepravných poriadkov technicky vhodnými autobusmi, v zriadení a údržbe označníkov zástaviek, v predaji cestovných lístkov a participácii na integrácii dopravy v Žilinskom kraji.
Verejný obstarávateľ vypočítal rozsah predmetu zákazky na 7 023 701 km/rok, pričom ide o súčet tarifných kilometrov, ako aj technologických a obehových kilometrov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky nepredstavuje zdaniteľné plnenie podľa zákona č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty. Informácia o vyhodnotení ponúk uvedená na tejto karte zákazky je z technických dôvodov - ide o prepojenú funkciu s formulárom cenovej ponuky, ktorú vyplňujú uchádzači. Informáciu o vyhodnotení ponúk nie je možné na karte zákazky nezobrazovať.
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti verejný obstarávateľ uvádza, že kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za poskytnutie služby počas jedného východiskového roku uvedená v EUR a aritmeticky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Zelené obstarávanie

Áno

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.07.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Žilinský samosprávny kraj
Adresa
Komenského 48
Žilina
01109, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
+421 908225248

Dokumenty