Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.03.2024 05:30

Karta obstarávania #MAGS OVO 52691/2021
Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu

Informácie

ID zákazky
13614
Názov predmetu
Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu
Číslo spisu
MAGS OVO 52691/2021
Číslo z vestníka VO
39524 - MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 148-394519
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
175 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb projekčnej kancelárie v dvoch častiach (verejná zeleň a cestná zeleň) pre vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho zadania. Poskytovanie služieb je predpokladané na obdobie 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania finančných prostriedkov.

Verejný obstarávateľ predpokladá v roku 2021 nasledovné čerpanie:
Časť č. 1 – Verejná zeleň - 2 625 osobohodín
Časť č. 2 – Cestná zeleň – 1 000 osobohodín

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.09.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Dokumenty

Časť č. 1 - Verejná zeleň

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
100 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2 - Cestná zeleň

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
75 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody