Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.12.2023 21:06

Karta obstarávania #047/2021/VO-§117
Rekonštrukcia stúpačkových rozvodov plynu, dažďovej kanalizácie, studenej vody a teplej úžitkovej vody a demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v BD Adlerova 4, Košice

Informácie

ID zákazky
14204
Názov predmetu
Rekonštrukcia stúpačkových rozvodov plynu, dažďovej kanalizácie, studenej vody a teplej úžitkovej vody a demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v BD Adlerova 4, Košice
Číslo spisu
047/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
52 214,86 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
45232150-8 - Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
45231112-3 - Inštalácia potrubného systému
45262660-5 - Práce na odstraňovaní azbestu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia stúpačkových rozvodov plynu, dažďovej kanalizácie, studenej vody a teplej úžitkovej vody a demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v BD Adlerova 4, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty