Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2022 03:03

Karta obstarávania #2021-99
Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel

Informácie

ID zákazky
15024
Názov predmetu
Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel
Číslo spisu
2021-99
Číslo z vestníka VO
50528-WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
199 760,00 EUR
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie servisných prác, opráv a údržby špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vo vlastníctve verejného obstarávateľa vrátane dodania náhradných dielov a vykonania odbornej skúšky a odbornej prehliadky s vyhotovením príslušných dokladov v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.11.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
10.11.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

I. časť – Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej skúšky a vyhotovenia príslušných dokladov a dodanie náhradných dielov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
41 510,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

II. časť - Servis nadstavieb služobných nákladných motorových vozidiel FAUN vrátane dodania náhradných dielov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
105 750,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

III. časť - Servis nadstavieb služobných nákladných motorových vozidiel GEESINK, ROSSI, KOBIT vrátane dodania náhradných dielov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
52 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody