Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.04.2024 17:01

Karta obstarávania #MAGS OVO/GMB MMB
Vyhotovenie mobiliáru do depozitáru Galérie mesta Bratislavy a do depozitáru Múzea mesta Bratislavy

Informácie

ID zákazky
17180
Názov predmetu
Vyhotovenie mobiliáru do depozitáru Galérie mesta Bratislavy a do depozitáru Múzea mesta Bratislavy
Číslo spisu
MAGS OVO/GMB MMB
Číslo z vestníka VO
17660 - MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 060-154702
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 939 266,00 EUR
Hlavný CPV
39151100-6 - Regály
Doplňujúci CPV
39132000-6 - Archivačný systém
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie mobiliáru (regálové úložné systémy) do depozitáru Galérie mesta Bratislavy a do depozitáru Múzea mesta Bratislavy.
Podrobnejšie informácie, technická dokumentácia a výkaz výmer sú dostupné v súťažných podkladoch.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejné obstarávanie je vyhlásené na základe zmluvy o spolupráci pri organizovaní verejnej súťaže v projekte „Vyhotovenie mobiliáru do depozitára Galérie mesta Bratislavy a depozitára Múzea mesta Bratislavy“.
https://zverejnovanie.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&p1=63791&id=81487

Verejný obstarávateľ, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, poskytuje v predmetnom verejnom obstarávaní odbornú, organizačnú a technickú podporu.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmlúv, kde zmluvnými stranami budú Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.05.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.05.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 904557589

Dokumenty

Časť č. 1 - Mobiliár do depozitáru Galérie mesta Bratislavy

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 159 945,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39151100-6 - Regály
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2 - Mobiliár do depozitáru Múzea mesta Bratislavy

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
779 321,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39151100-6 - Regály
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy