Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 21:17

Karta obstarávania #2022-49
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby

Informácie

ID zákazky
23665
Názov predmetu
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
Číslo spisu
2022-49
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
124 000,00 EUR
Hlavný CPV
71317200-5 - Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
Doplňujúci CPV
71317210-8 - Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie preventívnych ochranných a bezpečnostnotechnických služieb podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany a služby v oblasti kontroly požiarnych zariadení podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a poskytovať dohľad nad pracovnými podmienkami v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty