Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:47

Karta obstarávania #NKP2022-74
Tlačové a grafické služby

Informácie

ID zákazky
26038
Názov predmetu
Tlačové a grafické služby
Číslo spisu
NKP2022-74
Číslo z vestníka VO
139/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
147 600,00 EUR
Hlavný CPV
79810000-5 - Tlačiarenské služby
Doplňujúci CPV
79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby
79820000-8 - Služby súvisiace s tlačou
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie tlačových a grafických služieb pre verejného obstarávateľa . Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - technická špecifikácia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty