Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:24

Karta obstarávania #031/2022/VO-§117
Generálna rekonštrukcia bleskozvodov na bytových domoch Krčméryho 1-3, 5-7, 9-11 a Podjavorinskej 6-8, Košice

Informácie

ID zákazky
28310
Názov predmetu
Generálna rekonštrukcia bleskozvodov na bytových domoch Krčméryho 1-3, 5-7, 9-11 a Podjavorinskej 6-8, Košice
Číslo spisu
031/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
31967 - WNP
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
23 880,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
31216200-5 - Bleskozvody
45312311-0 - Inštalovanie bleskozvodov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je generálna rekonštrukcia bleskozvodov na bytových domoch Krčméryho 1-3, 5-7, 9-11 a Podjavorinskej 6-8, Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ladislav Gomboš
ladislav.gombos@bpmk.sk
+421 907809660

Dokumenty