Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2023 04:06

Karta obstarávania #A22
Digitalizácia vozového parku, systém plánovania zvozu a elektronickej evidencie a potvrdzovania výsypov

Informácie

ID zákazky
29581
Názov predmetu
Digitalizácia vozového parku, systém plánovania zvozu a elektronickej evidencie a potvrdzovania výsypov
Číslo spisu
A22
Číslo z vestníka EU
2022/S 155-442675
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
72222300-0 - Služby informačných technológií
Doplňujúci CPV
51612000-5 - Inštalácia zariadení na spracovanie informácií
38112100-4 - Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent)
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“), za účelom prípravy verejného obstarávania, ktorého predmetom bude poskytnutie služby, v rámci ktorej jej budúci poskytovateľ zabezpečí pre potreby verejného obstarávateľa najmä:

- digitalizáciu vozového parku spoločnosti OLO;

- systém plánovania zvozu odpadu;

- systém elektronickej evidencie výsypov;

- všetky požiadavky, ktorých predbežná a nezáväzná formulácia je uvedená v prílohe č. 1 oznámneia o použití PTK;

- všetky požiadavky, ktorých predbežná a nezáväzná formulácia bude uvedená v rámci dokumentov sprístupnených v 2. kole týchto PTK

Účelom PTK je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejného obstarávania považuje za potrebné prediskutovať s relevantnými subjektmi na trhu vybrané aspekty týkajúce sa podmienok poskytovania požadovaných služieb.
Týmito PTK verejný obstarávateľ zároveň sleduje identifikáciu nedostatkov opisu predmetu zákazky (a ďalších dokumentov, ktoré budú záujemcom poskytnuté v 2. kole PTK) a zodpovedanie otázok, ku ktorým nie je možné dohľadať informácie z verejne dostupných zdrojov ani nevyplývajú z doterajšej praxe vykonávanej verejným obstarávateľom.
Prípravné trhové konzultácie budú zrealizované vo forme troch po sebe nadväzujúcich kôl.

Popis postupu verejného obstarávateľa pri týchto PTK je podrobne rozpísaný v bode 5 oznámenia o použití PTK.

Účasť na PTK je dobrovoľná a každý záujemca sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať toto pozvanie. Rozhodnutie zúčastniť sa na PTK musí byť slobodné a vážne. Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov zverejní túto výzvu spolu s ostatnými podkladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Termíny

Lehota na prihlásenie záujemcu do prípravných trhových konzultácií
04.09.2022 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Adam Kašák
kasak@olo.sk

Dokumenty