Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2022 13:41

Karta obstarávania #17/2022
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy - 2. etapa

Informácie

ID zákazky
30518
Názov predmetu
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy - 2. etapa
Číslo spisu
17/2022
Číslo z vestníka VO
38990-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
487 860,33 EUR
Hlavný CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
Doplňujúci CPV
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry prístupové komunikácie a chodníky pre marginalizované rómske komunity.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2022 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.09.2022 08:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Krompachy
Adresa
Námestie Slobody 1
Krompachy
053 42, Slovenská republika
Procesný garant
Eva Stehlíková
eva.stehlikova@krompachy.sk
+421 534192229
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6109

Dokumenty