Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 05:45

Karta obstarávania #2022-182
„Servis, údržba, dodanie náhradných dielov a preventívne prehliadky plynových zariadení na ZEVO“.

Informácie

ID zákazky
33635
Názov predmetu
„Servis, údržba, dodanie náhradných dielov a preventívne prehliadky plynových zariadení na ZEVO“.
Číslo spisu
2022-182
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
138 500,00 EUR
Hlavný CPV
50531200-8 - Služby na údržbu plynových zariadení
Doplňujúci CPV
50531100-7 - Opravy a údržba kotlov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je servis, údržba, preventívne prehliadky, kontrola parametrov, asistencia pri nábehu a odstavovaní kotlov, odstraňovanie porúch, dodávka náhradných dielov, ich montáž, funkčné skúšky a uvedenie do prevádzky pre závod ZEVO Bratislava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2022 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty