Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 19:51

Karta obstarávania #MAR 23/2022
BOZP a PO na 3 roky

Informácie

ID zákazky
34077
Názov predmetu
BOZP a PO na 3 roky
Číslo spisu
MAR 23/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
59 106,00 EUR
Hlavný CPV
71317000-3 - Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred nebezpečím
Doplňujúci CPV
71317100-4 - Poradenské služby pre oblasť ochrany a kontroly pred požiarom a výbuchom
80511000-9 - Školenie pracovníkov
71317200-5 - Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
80510000-2 - Služby týkajúce sa odborných školení
71317210-8 - Poradenské služby týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie služieb BOZP a PO na 3 roky.

Poskytovanie komplexných služieb v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR v oblasti BOZP prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika, ktorému bolo vydané osvedčenie Národným inšpektorátom práce a komplexné služby zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce.
Výkon technika požiarnej ochrany. Činnosti vyplývajúce pre činnosť technika požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR v oblasti PO.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.11.2022 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty