Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:43

Karta obstarávania #040/2022/VO-§117
Dodávka zemného plynu (nekomerčné účely)

Informácie

ID zákazky
34972
Názov predmetu
Dodávka zemného plynu (nekomerčné účely)
Číslo spisu
040/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
49577 - WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
43 055,00 EUR
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Doplňujúci CPV
65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluvy o poskytovaní služieb na obdobie 12 mesiacov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ladislav Gomboš
ladislav.gombos@bpmk.sk
+421 907809660
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10506

Dokumenty